Informácia o disponibilnej výške fin. prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO2-SC211-2017-17

8. 3. 2018

Dňa 20.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Informácia o disponibilnej výške indikatívnych finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.10.2017.

Viac informácií na stránke RO pre IROP

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!