Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 07.01.2019 a informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola

9. 1. 2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP na svojej webovej stránke uverejnilo informáciu o aktuálnej disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 07.01.2019.

V rámci Mestskej funkčnej oblasti Trenčín sú zostatky alokácií uvedené v nasledovnej tabuľke:

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ) Suma predložených, resp. schválených žiadostí v 1. – 6. hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvu do 7. hodnotiaceho kola (Zdroj EÚ)
1 000 000 € 0 € 1 000 000 €

Pozn. Zostatok alokácie na výzvu (zdroj EÚ) do 7. hodnotiaceho kola je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 7 stanovený na 28.02.2019.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!