Informácia o aktualizovanom disponibilnom zostatku výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 v rámci UMR Trenčiansky kraj

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre IROP na svojej webovej stránke zverejnil disponibilné zostatky alokácií pre jednotlivé územia v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorá je zameraná na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

V rámci Mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trenčín je k 1.3.2018 zostatok v hodnote 321 580 € (Zdroj EÚ).

 

Indikatívna alokácia

vyhlásená vo výzve

(zdroj EÚ)

Suma predložených žiadostí

o NFP v 1.,2., 3.a 4. hodnotiacom kole

(zdroj EÚ)

Zostatok alokácie na výzvu

do 5. hodnotiaceho kola

(zdroj EÚ)

700 000 € 378 420 € 321 580 €

Pozn.: Zostatok alokácie na výzvu do 5. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 5 stanovený na 18.04.2018.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!