Informácia o aktualizácii č. 9 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni s kódom IROP-PO2-SC211-2018-27

30. 6. 2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30.6.2020 bola Riadiacim orgánom pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 9 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni s kódom IROP-PO2-SC211-2018-27.

Predmetom aktualizácie je zmena v texte výzvy časť 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ), upravuje sa indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a príslušné územia. Pre Mestskú funkčnú oblasť Trenčín sa výška alokácie touto aktualizáciou nemení.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!