Aktuálne disponibilné zostatky výzvy č. IROP-PO4-SC431-2017-16

11. 6. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako RO pre IROP zverejnilo dňa 11.6.2018 aktuálne indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 k 10.6.2018.

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 5 817 229 Eur (zdroj EÚ). Rozdelenie disponibilnej alokácie v rámci MFO Trenčín je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Typ aktivity Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (Zdroj EÚ) Suma predložených ŽoNFP v 1.-4. hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvu do 5. hodnotiaceho kola (Zdroj EÚ)
a,b 100 000 € 93 523 € 6 477 €
a,c až i 1 500 000 € 1 012 657 € 487 343 €
j 1 408 169 € 923 160 € 485 009 €
Spolu za MFO 3 008 169 € 2 029 340 € 978 829 €

Poznámka: Zostatok alokácie na výzvu do 5. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 5 stanovený na 09.07.2018.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF[1] oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!