Aktualizácie výziev na predkladenie ŽoNFP pre prioritnú os 1 zo dňa 13.2.2017

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 13.2.2017 aktualizácie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Aktualizácie sa týkajú nasledujúcich výziev. Ich aktuálne znenie je dostupné na webových stránkach RO pre IROP:

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému – kód výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy – kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb – kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 

 

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!