Aktualizácia výzvy na predkladanie ŽoNFP – sociálne služby, IROP-PO2-SC221-2018-27

30. 1. 2020

Dňa 30.1.2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na svojom webe uverejnilo Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27.

Predmetom aktualizácie je úprava indikatívnej výšky alokácie vyčlenenej na výzvu. Aktualizácia sa netýka projektov v rámci MFO Trenčín. 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!