Aktualizácia výzvy č. 2 na predkladanie ŽoNFP pre špecifický cieľ 4.3.1

8. 3. 2018

Dovoľujeme si vás informovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP vydalo dňa 27.7.2017 aktualizáciu č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty v rámci špecifického cieľa 4.3.1 zameraných na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Uvedenú aktualizáciu nájdete na stránke RO pre IROP
 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!