Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

17. 7. 2018

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13. 07. 2018 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Bližšie informácie o uvedenej aktualizácii nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!