Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

21. 5. 2018

Dňa 21.5.2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako Riadiaci orgán pre IROP zverejnilo aktualizáciu výzvy predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Predmetom aktualizácie je úprava textu v časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ).

Celé znenie aktualizovanej výzvy nájdete na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!