Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

21. 5. 2018

Dňa 21.5.2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako Riadiaci orgán pre IROP zverejnilo aktualizáciu výzvy predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10. 

Predmetom aktualizácie je úprava textu v časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ).

Celé znenie aktualizovanej výzvy nájdete na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!