Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách: IROP-PO2-SC222-2016-13

4. 10. 2018

Dňa 4.10.2018 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP aktualizovaná výzva na predkladanie ŽoNFP  na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13.

Predmetom tejto aktualizácie je úprava textu v časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

V predmetnej časti výzvy dochádza k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a príslušné územia z dôvodu uplatnenia celkovej alokácie vyčlenenej v dokumente IROP na špecifický cieľ 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Alokácia na výzvu sa celkovo navyšuje z pôvodných 37 101 822 Eur na 54 634 430 Eur (zdroj EÚ). Uvedená zmena je v súlade s kap. výzvy 3.3 „Využitie zásobníka žiadostí o NFP v súlade s § 21 zákona o príspevku z EŠIF“, pričom RO pre IROP týmto krokom pristupuje k aplikácii zásobníka projektov.

V prípade MFO Trenčín boli navýšené finančné prostriedky z pôvodných 300 000 € (Zdroj ERDF) na 522 480 € (ERDF).

Všetky dokumenty týkajúce sa danej aktualizácie sú zverejnené na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!