Aktualizácia č. 4 k výzve v rámci špecifického cieľa IROP 2.1.1 – Proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako Riadiaci orgán pre IROP na svojom webovom sídle uverejnilo dňa 14.12.2017 Aktualizáciu č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Cieľom aktualizácie je konkrétne:

1. Úprava textu v časti 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP

2. Úprava textu v časti 2.7. výzvy Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch

3. Úprava prílohy č. 1 výzvy „Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok“

4. Úprava prílohy č. 4 výzvy „Zoznam merateľných ukazovateľov“

Touto aktualizáciou Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj “IROP“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Uvedená aktualizácia v plnom znení je uverejnená na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!