Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

20. 12. 2022

Dovoľujeme si Vás informovať, že MIRRI SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydalo Aktualizáciu  výzvy na  zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77.

Predmetom aktualizácie je úprava Indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) pre oprávnené typy aktivít A. a B. a typ aktivity C z dôvodu zmeny rozhodnutia v prípade žiadosti o NFP predloženej pre typ aktivity C. V ostatných ustanoveniach sa výzva nemenila.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!