Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 (Sociálne služby)

11. 6. 2018

Dňa 11.6.2018 bola na webovej stránke ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako RO pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 2 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.

Najdôležitejšou zmenou je posun termínu uzatvorenia výzvy z 20.6.2018 na 29.6.2018. Ostatné zmeny súvisia so znením Merateľných ukazovateľov ich relevanciou ku konkrétnej aktivite (úprava prílohy č. 1 výzvy „Formulár PZ“ a prílohy č. 4 výzvy „Zoznam merateľných ukazovateľov“) .

Aktuálne znenie výzvy nájdete v sekcii výzvy a vyhodnotenia IROP.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!