Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP pre špecifický cieľ 4.3.1

8. 3. 2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že RO pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aktualizovalo dňa 06.07.2017 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

Aktualizáciu výzvy možno nájsť na webe Riadiaceho orgánu pre IROP

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!