Zverejňovanie dlžníkov pomáha

14. 5. 2012

Mesto využíva zákonnú možnosť a prostredníctvom webu upozorňuje na nezaplatené dane a poplatky. Dlžníci reagujú. Snažia sa predísť exekúcii.


Trenčín zverejnil v januári na svojej internetovej stránke zoznam dlžníkov – právnických osôb. V marci ho doplnil o fyzické osoby. Ako informoval špecialista pre dane a poplatky Ján Margetín, na toto upozornenie už niektorí z dlžníkov zareagovali a svoje nedoplatky sa snažia vyrovnať. Vyhli sa tak ďalším nepríjemnostiam.


Na základe zverejneného zoznamu zaplatili do 30. apríla 2012 právnické osoby 52 811,08 eur a fyzické osoby 5 378,20 eur. Mnohí dlžníci sa informovali a prejavili záujem vysporiadať si svoje nedoplatky.


Každá právnická a fyzická osoba má na svojom platobnom výmere uvedený dátum, do ktorého je povinná daň zaplatiť. Ak tak neurobí, samospráva využíva postupne všetky možnosti, aby vyzvala dlžníka k úhrade. Po lehote splatnosti ho písomne alebo telefonicky vyzve na zaplatenie nedoplatku. Na väčšie pohľadávky určuje záložné práva. Vyvrcholiť to môže až postúpením pohľadávky súdnemu exekútorovi na vymáhanie. Konkurzy a vymáhanie exekútormi trvá väčšinou viac rokov. Počas nich nemôže mesto ako správca dane vo veci konať, ani pohľadávku odpísať.


Podľa zákona môže mesto zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.decembru predchádzajúceho roka, a to v prípade, ak úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1.600 eur.


K 31. decembru minulého roka mesto evidovalo celkový nedoplatok na dani z nehnuteľností 525 170,59 eur. U súdnych exekútorov a v konkurzných  konaniach   je z toho  496 108,29 eur. Za komunálny odpad a drobné stavebné odpady to bol dlh vo výške 956 043,20 eur, pričom 421 961,36 eur  je taktiež riešených súdnymi exekútormi.


V marci Mesto Trenčín ako správca dane doručilo rozhodnutia z dane z nehnuteľností právnickým osobám. V týchto dňoch spracováva všetky rozhodnutia pre občanov tak, aby boli doručené v júni.  


Daň z nehnuteľností môžu občania zaplatiť v jednej alebo v dvoch splátkach. Ak sa rozhodnú pre druhú možnosť, prvú splátku by mali zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhú splátku do 30. septembra. Pri poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je nutné zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti a do 31.7.2012. Daň za psa bola splatná do konca januára bez vyrubenia rozhodnutí a daň za užívanie  verejného priestranstva do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!