Zmeny v zbernom dvore

2. 5. 2007

          V súlade s budovaním komplexného systému hospodárenia s odpadmi v Trenčíne a zlepšovaním stavu životného prostredia na území mesta je na Zlatovskej ul. zriadený zberný dvor triedeného zberu komunálneho odpadu  Považskej odpadovej spoločnosti, a.s.


          V areáli sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery, do ktorých môžu občania, s trvalým pobytom na území mesta Trenčín bezplatne priviezť sklo, papier, plasty, železný šrot, biologicky rozložiteľný odpad a veľkoobjemový (nadrozmerný) komunálny odpad. Spomínané zložky, vytriedené z komunálneho odpadu, nesmú byť znečistené škodlivinami.


         V snahe o znižovanie nebezpečnosti komunálneho odpadu zneškodňovaného skládkovaním, Považská odpadová spoločnosť, a.s., na uvedenej adrese zbiera od občanov mesta Trenčín bezplatne aj vyradené olovené akumulátory, svetelné zdroje s obsahom ortuti a vyradené elektrické a elektronické zariadenia.


          Trenčania majú v súlade so zákonom o odpadoch možnosť raz ročne bezplatne odovzdať v Zbernom dvore aj 1 m³ drobného stavebného odpadu (DSO) z prác vykonávaných fyzickou osobou, nie firmou. 


          „DSO je odpad, ktorý vznikne pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach, ku ktorým je potrebné podať ohlásenie stavebnému úradu – t.j. Útvaru životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Trenčíne napr. výmena okien, zmena dispozície bytu, presklievanie balkónov a pod.  Potrebné tlačivá si občania môžu vyzdvihnúť v Centre rozvoja mesta na Farskej ulici č. 10, alebo nájsť na webovej stránke mesta. Súčasne je to odpad, ktorý vznikne pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je potrebné ohlásenie mestskému úradu napr. opravy fasády, oprava a výmena strešnej krytiny, oprava a výmena podláh a pod. To znamená, že sem nepatrí stavebný odpad, ktorý vzniká pri stavebných prácach, na ktoré je potrebné stavebné povolenie,“ spresňuje informáciu Marta Švajková, špecialistka Útvaru životného prostredia a dopravy Mestského úradeu v Trenčíne. 


          V posledných mesiacoch došlo k veľkému nárastu dovozu drobného stavebného odpadu do zberného dvora najmä preto, že túto možnosť vo veľkom zneužívajú podnikateľské subjekty. Mesto Trenčín preto v spolupráci s Považskou odpadovou spoločnosťou, a.s., Trenčín mení spôsob odovzdávania DSO v Zbernom dvore. Obyvatelia mesta ho môžu odovzdávať aj naďalej v dňoch pondelok – piatok v čase od 6.00 h do 18.00 h a v sobotu od 7.00 – 18.00 h. Pri preberaní DSO bude spolupracovať poverený zamestnanec mesta, ktorý po overení totožnosti občana zistí z databázy, či má uhradený poplatok za KO a DSO za rok 2006 a predchádzajúce roky. Pri odovzdávaní DSO v zbernom dvore je občan povinný preukázať sa občianskym preukazom a kópiou ohlásenia stavebných úprav alebo udržiavacích prác. V prípade, že činnosť nepodlieha ohláseniu, uvedie presný rozsah vykonaných prác.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!