Zmeny súvisiace so zberom odpadu nahláste do konca januára

4. 1. 2019

V súvislosti s množstvovým zberom komunálneho odpadu a bioodpadu do všetkých rodinných domov, pripomíname, že zmeny je potrebné nahlásiť do 31. januára 2019.

  • Mohol sa zmeniť počet užívateľov nehnuteľnosti, ak sa napríklad člen domácnosti odsťahoval, prisťahoval, narodil alebo zomrel.
  • Zmeniť môžete frekvenciu vývozu alebo veľkosti nádoby na komunálny odpad – takáto zmena je možná iba raz v roku.
  • Tiež sa môžete rozhodnúť pre zmenu systému zberu bioodpadu na zdaňovacie obdobie roku 2019.

Ako v zbere bioodpadu?

  • Zber bioodpadu je možný buď prostredníctvom bionádoby alebo vo vlastnom kompostovacom zásobníku. Občan sa sám rozhodne, či bude využívať bionádobu alebo bude mať vlastný kompostovací zásobník.
  • Túto zmenu treba nahlásiť správcovi dane do 31. 1. 2019. Je záväzná na celý rok.

Pre bytové domy

Každý bytový dom, ktorý má vo svojom vlastníctve záhradu alebo pozemok so zeleňou, má povinnosť do 31. 1. 2019 rozhodnúť sa, ako bude nakladať s bioodpadom, či bude kompostovať alebo si vyberie bionádobu. Správca bytového domu je povinný do 31. 1. 2019 nahlásiť všetky zmeny počtu užívateľov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!