Žiadate o dotáciu? Musíte mať zapísaného štatutára

18. 2. 2020

Ak sa chystáte podať žiadosť o dotáciu z grantového programu mesta na trencin.egrant.sk, musíte mať v registri občianskych združení zapísaného štatutára. Mesto Trenčín nesmie poskytnúť dotáciu organizáciám, ktoré to nemajú.

Ide o povinnosť, ktorá vychádza zo zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií.

Ak žiadatelia nemajú v registri právnických osôb zapísané uvedené údaje, Mesto Trenčín im zo zákona nemôže poskytnúť dotáciu, a to až do dňa ich doplnenia do registra.

Ak je žiadateľom nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, občianske združenie, odborová organizácia alebo organizácia zamestnávateľov či organizácia s medzinárodným prvkom, musí mať v registri zapísané:

 • názov a adresa sídla zapisovanej osoby
 • identifikačné číslo organizácie
 • právna forma zapisovanej osoby
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu

Ak je žiadateľom organizačná jednotka občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov, musí mať zapísané:

 • cieľ činnosti občianskeho združenia,
 • názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizačných jednotiek, ktoré konajú vo svojom mene a občianske združenie, odborová organizácia alebo organizácia zamestnávateľov ich zriadi, dátum zápisu organizačnej jednotky do registra
 • meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov,
 • adresa trvalého pobytu a rodné číslo fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov,
 • deň vzniku funkcie fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov
Kam zaslať doplnené údaje?

Na okresný úrad v sídle kraja, odbor všeobecnej vnútornej správy, (kontakty nájdete na: http://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava ) príslušný podľa sídla zapisovanej osoby, ak:

 1. ide o neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, alebo
 2. ide o neinvestičný fond

Na Ministerstvo Vnútra SR, sekciu verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, ak ide o:

 1. občianske združenie, odborovú organizáciu a organizáciu zamestnávateľov, alebo
 2. nadáciu, alebo
 3. organizáciu s medzinárodným prvkom
Kde získate viac informácií?

Na webovom sídle MV SR: http://www.minv.sk/?registre-evidencie-zoznamy-informacie-o-registracii

Zaslaním e-mailu s otázkou na: ovv.ovvs.svs@minv.sk, alebo ovvs.svs@minv.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!