Žiadať o hlasovací preukaz listom alebo e-mailom možno už len do najbližšieho pondelka

6. 2. 2020

S preukazom budete môcť 29. februára 2020 voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Hlasovací preukaz je platný len s občian­skym preukazom.

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v kto­rého zozname voličov je zapísa­ný, vydá mesto na jeho žiadosť hlasovací preukaz. Zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznám­kou o vydaní preukazu, ktorý ho oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek voleb­nom okrsku.

Listom alebo e-mailom len do 10. februára

Volič môže požiadať o vy­danie hlasovacieho preuka­zu viacerými spôsobmi:

  • V listinnej forme  – tak, aby žiadosť bola doručená mestu najneskôr 10. februára 2020, čo je 15 pracovných dní pred voľbami.
  • Elektronicky (e-mailom) na adrese evidencia.kc@trencin.sk  – žiadosť tak isto musí byť doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní pred voľbami, t. j. 10. februára 2020.
  • Osobne – najneskôr posled­ný pracovný deň pred voľbami, 28. februára 2020 do 14.00 h.
  • Prostredníctvom splnomocnenej osoby  – najneskôr posled­ný pracovný deň pred voľbami, 28. februára 2020 do 14.00 h.

Čo musí obsahovať žiadosť

Všetky žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu musia obsahovať zákonom predpísané náležitosti:

  • meno a priezvisko voliča,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • ak volič nežiada osobne, tak aj korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Kedy dostanem hlasovací preukaz

Pri žiadosti podanej osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá príde do Klientskeho centra MsÚ, mesto vydá hlasovací preu­kaz bezodkladne.

Pri žiadosti podanej listom alebo elektronicky (e-mailom) mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti bude zaslaný doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky 2020, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. februára 2020, nájdete na  https://trencin.sk/samosprava/volby/volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020/.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!