Zdraženie cestovného v MHD sa nedotkne dôchodcov a zdravotne postihnutých, výhodou je čipová karta

26. 10. 2007

          Cenník mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne schvaľoval v roku 2004 podľa vtedy platnej legislatívy Trenčiansky samosprávny kraj. Medzitým sa mnohé zmenilo. Dopravca a prevádzkovateľ MHD, SAD, a.s., Trenčín zmenil akcionársku štruktúru, keď 60% akcií odkúpil z rúk štátu súkromný subjekt – Slovenská investičná a realitná spoločnosť (SIRS), a.s., so sídlom v Žiline a právomoc určovať ceny získal podľa zákona o cestnej doprave tretí subjekt, ktorý v akcionárskej štruktúre vôbec nefiguruje – Mesto Trenčín.


          Tretí hráč, Mesto Trenčín, sa nemôže podieľať na zisku spoločnosti, nemá právo vstupovať do tvorby jej biznis plánu, má však na prvý pohľad významné privilégium, vydáva licenciu dopravcovi na prevádzkovanie liniek mestskej hromadnej dopravy a určuje cenový výmer i cenník mestskej hromadnej dopravy. Daň za túto výsadu, ktorá je v skutočnosti službou obyvateľom mesta, je vysoká. Mesto Trenčín si nemôže vybrať dopravcu a v podstate preberá zodpovednosť za jeho podnikateľské riziko v tejto oblasti, pretože musí vo verejnom záujme vykryť jeho oprávnenú stratu (Vyhláška 151/2003 Z.z. o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave). Oprávnenú stratu dopravcu tvorí všetko, čo predstavuje rozdiel medzi jeho kalkulovanými ekonomicky oprávnenými nákladmi na poskytovanie výkonov vrátane primeraného zisku a tržbami z regulovaného cestovného a ďalšími výnosmi dosiahnutými plnením povinnosti poskytovať výkony. Akoby toho nebolo dosť, zákon o cestnej doprave Mestu Trenčín stanovuje, že na jednu linku MHD nemôžu mať licenciu dva rôzne subjekty.


          Všetka česť prevádzkovateľovi MHD v Trenčíne, akciovej spoločnosti SAD, ktorý okamžite po zmene akcionárskej štruktúry začal s modernizáciou autoparku. K výmene všetkých 39 autobusov mu chýba ešte zakúpiť 14 vozidiel, z toho štyri nízkopodlažné a jeden z nich aj kĺbový začnú po trenčianskych cestách jazdiť ešte tento rok. To všetko sa však premieta do objemu výkonov MHD. Súčasný cestovný poriadok stanovuje dopravcovi najazdiť ročne 2 076 000 km. Predpokladaná ekonomická cena (vrátane odpisu nových autobusov a zákonom stanoveného primeraného zisku) v roku 2008 sa takto približuje k hodnote 93 mil. Sk. Pri cenách MHD, platných do 1. novembra 2007, dopravca odhaduje tržby v roku 2008 niekde na hranici 44 mil. Sk, čo činí stratu približne 49 mil. Sk. Podľa platnej legislatívy táto strata získava prívlastok oprávnená a preto ju nemusí uhradiť zo svojho rozpočtu SAD, a.s., Trenčín, ani druhý akcionár, Fond národného majetku SR, ale už spomínaný tretí hráč – Mesto Trenčín.


          Za dva roky stúpli výdavky v programovom rozpočte Mesta Trenčín, ktoré vykrývajú oprávnenú stratu SAD, a.s., Trenčín takmer dvojnásobne a tento trend bude mať naďalej vzostupnú tendenciu. Preto sa predstavitelia mesta museli rozhodnúť, či pri vykrývaní straty siahnu do iných rozpočtových kapitol (napr. školstvo či sociálne veci) a budú tak rešpektovať súčasný cenník MHD alebo pribrzdia stratu a zvýšia cenu cestovného. Poslancom mestského zastupiteľstva sa rozhodli predložiť druhý variant. Tí ho hlasovaním v podobe 19 za, štyria proti (dvaja sa zdržali hlasovania resp. nehlasovali) na rokovaní mestského zastupiteľstva 25. októbra odobrili. Nové cestovné, ktoré vstúpi v Trenčíne do platnosti 1. novembra 2007 má túto podobu:
Druh cestovného lístka

 hotovosť       


dopravná


karta


Základný jednorazový cestovný lístok (JCL)


 

16 Sk 12 Sk

zľavnený JCL – žiak, študent do veku 26 rokov, senior


 

12 Sk 8 Sk

zľavnený JCL – občan nad 70 rokov veku, občan – držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, sprievodca cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP-S


 

6 Sk 4 Sk

nočné cestovné – JCL na nočný spoj


 

25 Sk 25 Sk
dovozné (batožina, pes, detský kočík bez dieťaťa – prázdny) 8 Sk 8 Sk


          Tabuľka suchou rečou čísiel hovorí o tom, že rozdiel štyri resp. dve koruny medzi hotovosťou a platbou z dopravnej karty bol schválený preto, aby cestujúci – občania Trenčína či pravidelne dochádzajúci za prácou alebo štúdiom do Trenčína boli motivovaní prejsť na platbu cestovného z dopravnej (čipovej) karty, ktorá uľahčí aj prechod na euro, zrýchli nastupovanie a v budúcnosti pravdepodobne umožní aj nastupovať všetkými dverami. Cena základnej dopravnej (čipovej) karty je 150 Sk, pre dôchodcov a zdravotne postihnutých je znížená o 50 Sk. Mesto Trenčín dôchodcom čipovú kartu zakúpi a tým, čo ju už vlastnia, dobije v hodnote 100 Sk.


          Tabuľka suchou rečou čísiel hovorí aj o tom, že najviac ohrozeným sociálnym skupinám – dôchodcom a zdravotne postihnutým – sa cestovné v porovnaní so súčasnosťou vôbec nezvýši. Najvyšší nárast platieb čaká na žiakov a študentov do 26 rokov.


          Týmto opatrením by sa mala oprávnená strata, ktorú Mesto Trenčín hradí zo svojho rozpočtu SAD, a.s., Trenčín znížiť v budúcom roku k hranici 30-35 mil. Sk a pri tvorbe programového rozpočtu neohrozí iné rozpočtové kapitoly mesta. Nič to však nemení na skutočnosti, že aj naďalej bude samospráva svojim občanom hradiť takmer polovicu cestovného, pretože trhová cena jedného lístka sa pohybuje na hranici 25 Sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!