Záznam zo septembrového mestského zastupiteľstva

28. 9. 2018

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa zišli poslednom riadnom zasadnutí v tomto volebnom období v stredu 26. septembra 2018. Ponúkame vám z neho viedozáznam.

Prvá časť rokovania:
 • Bod 1. Otvorenie a schválenie programu
 • Bod 2. 00:42:10 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31. 7. 2018
 • Bod 3. 01:09:20 Návrh VZN č. 11/2018 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
 • Bod 4. 01:14:43 Návrh VZN č. 12/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín
 • Bod 5. 02:02:10 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

Druhá časť rokovania:
 • Bod 6. Návrh Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Trenčín

Tretia časť rokovania:
 • Bod 7. Majetkové prevody 1. časť

Štvrtá časť rokovania:
 • Bod 7. Majetkové prevody 2. časť

Piata časť rokovania:
 • Bod 8. Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 11 k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a VOD – EKO a.s Trenčín dňa 15. 10. 2009
 • Bod 9. 00:04:58 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
 • Bod 10. 00:31:18 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30. 6. 2018
 • Bod 11. 00:33:31 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 10/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 19/2014 o taxislužbách
 • Bod 12. 00:36:21 Návrh na schválenie VZN č. 13/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín
 • Bod 13. 00:45:10 Návrh na schválenie VZN č. 8/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín.
 • Bod 14. 01:12:00 Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín medzi Mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová spoločnosť zo dňa 6. 7. 2017
 • Bod 15. 01:13:20 Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy, Omšenie 629, Omšenie v priestoroch Kultúrneho strediska Opatová, Trenčín do siete škôl a školských zariadení v SR od 1. januára 2019
 • Bod 16. 01:15:35 Návrh Dodatku č. 9 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín s účinnosťou od 15.10.2018
 • Bod 17. 01:17:30 Návrh Dodatku č. 11 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín s účinnosťou od 15. 10. 2018
 • Bod 18. 01:18:07 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1202 zo dňa 13. 12. 2017
 • Bod 19. 01:19:39 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku (zákazky) na uskutočnenie stavebných prác, týkajúcich sa stavebnej údržby komunikácií
 • Bod 20. 01:20:15 Návrh na schválenie predloženia žiadostí Mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni v rámci výzvy kód: IROP-PO2-SC211-2018-27 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie
 • Bod 21. 01:21:07 Návrh na schválenie predloženia žiadostí Mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: IROP-PO4-SC431-2017-16 a návrh na schválenie s tým súvisiacich zámerov vyhlásiť verejné obstarávanie
 • Bod 22. 01:22:04 Návrh na zmenu uznesenia č. 1527 zo dňa 4. 7. 2018, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ na dodanie zemného plynu pre odberné miesta Základnej školy, Kubranská 80, Trenčín.
 • Bod 23. 01:22:45 Návrh na zmenu uznesenia č. 1528 zo dňa 4. 7. 2018, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ na dodanie zemného plynu pre odberné miesta Základnej školy, Na dolinách 27, Trenčín.
 • Bod 24. 01:23:20 Návrh na zmenu uznesenia č. 1529 zo dňa 4. 7. 2018, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ na dodanie zemného plynu pre odberné miesta Základnej školy, Dlhé Hony 1, Trenčín.
 • Bod 25. 01:23:52 Návrh na zmenu uznesenia č. 1526 zo dňa 4. 7. 2018, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ na dodanie zemného plynu pre odberné miesta Základnej školy, L. Novomeského 11, Trenčín.
 • Bod 26. 01:24:27 Návrh na zmenu uznesenia č. 1524 zo dňa 4. 7.2018, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ na dodanie zemného plynu pre školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.
 • Bod 27. 01:25:10 Interpelácie
 • Bod 28. 01:25:30 Rôzne
 • Bod 29. 01:25:49 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!