Záznam z mimoriadneho mestského zastupiteľstva

28. 8. 2019

V utorok 27. augusta 2019 sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. V jeho programe bolo jedenásť bodov. Ak ste ho nestihli sledovať v priamom prenose, ponúkame vám videozáznam. 

1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:06:48 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

3. 00:09:23 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín

4. 00:15:18 Návrh na schválenie predloženia žiadosti Mesta Trenčín o dotáciu na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy kód: č.: 18409/2019-4210-36886

5. 00:19:04 Návrh na schválenie predloženia žiadosti Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín o dotáciu na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy kód: č.: 18409/2019-4210-36886

6. 00:21:39 Návrh na schválenie predloženia žiadosti Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. o dotáciu na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy kód: č.: 18409/2019-4210-36886

7. 00:23:36 Návrh na schválenie predloženia žiadosti Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. o dotáciu na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy kód: č.: 18409/2019-4210-36886

8. 00:25:29 Návrh na zmenu uznesenia č. 259 zo dňa 3. 7. 2019, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín“

9. 00:35:37 Majetkové prevody

10. 00:45:52 Interpelácie

11. 00:47:10 Rôzne

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!