Záznam z mestského zastupiteľstva

25. 9. 2014

V utorok 23. septembra sa stretli poslanci mestského parlamentu, aby rokovali – okrem iných tém – aj o zmluvách k výstavbe nového futbalového štadióna. Ponúkame vám záznam z MsZ v plnej dĺžke.


 

 


1. Otvorenie a schválenie programu
2. 00:05:00 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.06.2014
3. 00:09:42 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.07.2014
4. 00:11:44 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
5. 00:13:37 Majetkové prevody
6. 01:04:02 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 17/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta
7. 01:10:28 Návrh na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p., na prevzatie nehnuteľnosti – nebytového priestoru do podnájmu, na schválenie Zmluvy o prenájme a prevádzkovaní športovej haly pre Športový klub 1. FBC Trenčín, občianske združenie
8. 01:35:18 Návrh na výpožičku nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa  § 9a ods.9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p., na prevzatie veci do užívania, na schválenie Zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti, zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o výpožičke a nájomnej zmluvy pre AS Trenčín, a.s.
9. 02:01:41 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1. polrok 2014
10. 02:14:59 Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne za 1. polrok 2014
11. 02:22:00 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na poskytnutie elektronických komunikačných služieb „Telekomunikačné služby“
12. 02:30:47 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín
13. 02:46:11 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č.19/2014 o taxislužbách
14. 02:58:08 Návrh na odpustenie pohľadávky Mesta Trenčín vo výške 5.016, 17 EUR
15. 02:59:29 Prerokovanie upozornenia prokurátora, návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín a novelizácie Štatútu mesta Trenčín
16. 03:00:54 Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
17. 03:05:03 Interpelácie poslancov
18. 03:12:35 Rôzne
19. Záver


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!