Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2005

26. 4. 2006

          Mesto Trenčín dosiahlo k 31. 12. 2005 kladný hospodársky výsledok vo výške 41 828 638 Sk. Bežný rozpočet predstavoval k tomuto dátumu prebytok vo výške 36 411 000 Sk, kapitálový rozpočet dosiahol schodok 127 215 000 Sk. Tento schodok bol krytý prijatým úverom a prevodom z mimorozpočtových zdrojov v celkovej výške 133 182 000 Sk.


          Celkové príjmy mesta za rok 2005 predstavovali čiastku 814 003 000 Sk, z toho bežné príjmy boli vo výške 672 641 000 Sk a kapitálové príjmy vo výške 141 362 000 Sk. Celková výška výdavkov mesta za rok 2005 predstavuje 904 807 000 Sk, z toho bežné výdavky boli vo výške 636 230 000 Sk a kapitálové výdavky vo výške 268 577 000 Sk.


          „Pri rozdelení hospodárskeho výsledku sme museli znížiť náš kladný hospodársky výsledok o 773 088 Sk, teda o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2005. Desať percent z výšky hospodárskeho výsledku, t.j. 4 105 555 Sk sme v zmysle zákona previedli do rezervného fondu, zvyšok prevedieme do príjmov rozpočtu mesta v roku 2006 v rámci prevodov z mimorozpočtových fondov,“ povedal vedúci ekonomického útvaru MsÚ Ľubomír Štefánik. Vykázaná strata Spoločného obecného úradu v Trenčíne v roku 2005 vo výške 90 348 Sk bude financovaná prevodom z rezervného fondu spoločného obecného úradu.


          K záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2005 sa vyjadrila aj nezávislá audítorka Marta Tóthová. Vo svojej správe o.i. konštatuje, že účtovná uzávierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Mesta Trenčín k 31. decembru 2005 a výsledky jeho hospodárenia sú v súlade s platnou legislatívou.


          Mestská rada prerokovala Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2005 a rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín a Spoločného obecného úradu v Trenčíne a odporúča poslancom Mesta Trenčín schváliť na rokovaní MsZ dňa 27. 4. 2006 záverečný účet bez výhrad.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!