Začína sa zápis detí do škôl

16. 1. 2012

Od 16.januára sa začína zápis detí do prvého ročníka povinnej školskej dochádzky.  Zápis sa týka predovšetkým detí, ktoré najneskôr k 31.augustu dovŕšia 6 rokov.


Mesto Trenčín má jeden školský obvod, to znamená, že rodičia, resp. zákonní zástupcovia môžu vybrať pre svoje dieťa základnú školu podľa svojho výberu – bez obmedzenia adresou bydliska. Riaditelia základných škôl sú však povinní prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v meste Trenčín a v obciach, s ktorými mesto uzavrelo zmluvu o spoločnom školskom obvode. Ide o obce Hrabovka a Zamarovce.


Pokiaľ chcú rodičia zapísať do školy dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a tiež súhlasné vyjadrenie pediatra.


Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Potrebné je k tomu odporučenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie spolu so súhlasom rodiča. 


Ak má dieťa zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom hendikepované, mal by sa rodič v záujme svojho dieťaťa informovať, či škola má pre tieto situácie prispôsobené priestory  a tiež, či disponuje špeciálnym pedagógom.


Rodičia, ktorí budú na zápise  sprevádzať svoje dieťa, by nemali zabudnúť na rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz.


Základná škola Dátum zápisu Čas zápisu Miesto zápisu
Bezručova 66 16.01. – 17.01.2012 15.00 – 18.00 hod. v priestoroch školy
Dlhé Hony 1 23.01. – 24.01.2012 14.00 – 18.00 hod. v priestoroch školy
Hodžova 37 23.01. – 25.01.2012 13.30 – 18.00 hod. v priestoroch školy  
Kubranská 80

17.01. – 19.01.2012


APROGEN – triedy pre


intelektovo nadaných žiakov:


24.01. – 25.01.2012


14.00 – 17.00 hod.


14.00 – 17.00 hod.


v priestoroch školy


v priestoroch školy

Na dolinách 27 06.02. -07.02.2012 14.00 – 17.00 hod. v priestoroch školy
Ul. L. Novomeského 11 16.01. – 18.01.2012 14.00 – 18.00 hod. v priestoroch školy
Potočná 86 25.01.2012 10.00 – 17.00 hod. v priestoroch školy
Veľkomoravská 12 06.02. – 08.02.2012 14.00 – 17.30 hod. v priestoroch školy
Východná 9 16.01. – 18.01.2012 14.00 – 18.00 hod. v priestoroch školy


Viac informácií a dátumy zápisu

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!