Začína sa revitalizácia vnútrobloku Východná

24. 6. 2020

Kompletná obnova vnútrobloku sa dotkne územia s rozlohou 1 115 metrov štvorcových. Pôvodný mobiliár a spevnené plochy nahradia nové komunikácie, detské ihrisko, oddychová zóna, nová zeleň i osvetlenie. Práce, ktoré sa začali v stredu 24. júna, by mali byť hotové do 7 mesiacov.

V priestore medzi obytnými domami na uliciach Halalovka a Východná vybudujú 138 metrov dlhý chodník z betónovej tryskanej dlažby šedej farby aj s osvetlením.  

Detské ihrisko bude umiestnené na vyrovnanom teréne, vytvoria tu ale aj nový svah, do ktorého osadia detskú šmýkačku. Deti budú mať k dispozícii 9 herných prvkov – hojdačky, preliezačka, fitnes kladina a fitnes hrazda a tiež štyri lavičky s operadlom. Ihrisko oplotia. Vstup naň zabezpečí jedna bránka.

 

V území budú integrované prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami. Dreviny vysadia do protieróznych rýh, ktoré budú napomáhať vsakovaniu dažďovej vode. S výsadbou nových stromov (jablone, javory, čerešne) a krov sa počíta okolo detského ihriska i na svahoch pod ihriskom. Všetky upravované plochy vo vnútrobloku budú mať nový trávnik. Vybudujú tu i vodovodnú prípojku. Tá umožní účinné polievanie zelene v období sucha.

Stavebné práce zrealizuje Colas Slovakia, o zariadenie detského ihriska sa postará mmcité2 a sadovnícke úpravy urobí SATES.

Trenčín uspel ešte v roku 2018 v 3. kola výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie Nenávratného finančného príspevku. Výzva sa týkala zlepšenia environmentálnych aspektov v mestách prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzaním prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Na komplexnú revitalizáciu vnútrobloku Východná dostane mesto takmer 272 tisíc eur. Ide o 95 % z celkových oprávnených nákladov, pričom zvyšných 5 % doplatí mesto zo svojho rozpočtu.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!