Začína sa pripomienkovanie návrhu územného plánu

4. 9. 2011

Primátor Trenčína Richard Rybníček opätovne spúšťa proces schvaľovania nového územného plánu mesta. Urobil tak po šesťmesačnej práci 12-člennej odbornej skupiny, ktorú zriadil po odovzdaní návrhu územného plánu od spracovateľa. Skupina z radov zamestnancov mesta, stavebných inžinierov, architektov a občianskych a environmentálnych aktivistov, ale aj komisia z radov poslancov mali za úlohu preveriť návrh územného plánu, ktorý sa začal pripravovať ešte v roku 2007. Pripomienkovanie návrhu územného plánu začína 5. septembra a končí 14. októbra.


Mesto sa v súčasnosti riadi územným plánom z konca 90. rokov. Pre objektívne zmeny v meste je neaktuálny a nezohľadňuje potreby moderne rozvíjajúceho sa mesta a jeho vývoj z poslednej dekády. Návrhu územného plánu predchádzal jeho koncept, ktorý bol pripomienkovaný v roku 2009. Odborná skupina v posledných mesiacoch vypracovala k návrhu súbor pripomienok. Návrh preverovala aj Komisia životného prostredia, dopravy, investícii a územného plánovania pri mestskom zastupiteľstve.


Kompletný Návrh plánu, jeho textovú aj grafickú časť, mesto umiestni na webovej stránke mesta. Zároveň budú vybrané výkresové časti, vzhľadom na ich veľkosť, fyzicky k nahliadnutiu vo vestibule Centra rozvoja mesta na Farskej ul. 10, kompletná dokumentácia bude k vzhliadnutiu  aj na Útvare životného prostredia, dopravy a územného plánovania v tej istej budove. Pre podanie pripomienky zo strany verejnosti je pripravený aj špeciálny formulár.


V rámci lehôt na pripomienkovanie sa uskutočnia aj prezentácie spojené s výkladom spracovateľa. Samostatná prezentácia bude  pre dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy a osobitne aj pre verejnosť. Prezentácia pre verejnosť je naplánovaná 20. septembra v ArtKine Metro na Mierovom námestí.


Nový územný plán začalo mesto Trenčín pripravovať v roku 2007, spracovateľom je ateliér Aurex, s.r.o, Bratislava. Mesto na novú územnoplánovaciu dokumentáciu získalo grant od vtedajšieho ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja v sume takmer 95 tisíc eur.


Verejnosť môže k návrhu podávať písomné pripomienky v určenej lehote na podateľni mestského úradu na Mierovom námestí 2. Po spracovaní doručených pripomienok návrh musia odobriť aj dotknuté orgány a organizácie a následne nadradený Krajský stavebný úrad. Definitívne schválenie nového územného plánu mesta, ako strategického dokumentu samosprávy, musí odsúhlasiť mestské zastupiteľstvo formou všeobecno záväzného nariadenia.


Čo je územný plán?


Územný plán mesta určuje usporiadanie mestského priestoru, jeho funkčné využitie, jednoduchšie povedané určuje kde, čo a za akých podmienok môže byť, či už ide o bytovú výstavbu, zeleň, priemysel, dopravu a podobne. Územný plán už roky nezohľadňuje rozvoj mesta posledných rokov.


Mesto je povinné aktualizovať územný plán vzhľadom na zmeny v ňom. Navyše, kvalitne spracovaný územný plán ako strategický dokument mesta zabraňuje divokej zástavbe a nekoncepčnému rozvoju, ktorý v konečnom dôsledku mestu škodí.


Trenčín čakajú v najbližších rokoch podstatné prestavby v súvislosti s výstavbou nového cestného mosta, modernizáciou železničnej trate, či riešením dopravy v centre mesta. Tieto všetky zmeny, ktoré ovplyvnia dané územie a jeho využitie, musí územný plán zohľadňovať a zároveň striktne definovať ďalšie možnosti rozvoja.


Územný plán tiež znemožňuje vhodné a pri súčasnom rozvoji mesta aktuálne investičné zámery, keďže regulatívy z roku 1998 ich nepovoľujú. Tieto problémy sa týkajú aj radových občanov. Tí sa môžu v pripomienkovom konaní vyjadriť k tak zásadným veciam, ako je miera zásahov do lesoparku Brezina alebo nedotknuteľnosť verejnej zelene pred ich obydliami.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!