Začal sa nový školský rok

4. 9. 2007

          V školskom roku 2007/2008 nastúpilo včera do prvého ročníka v ôsmich plnoorganizovaných základných školách a jednej s ročníkmi 1 – 4, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín, 450 prvákov. Brány škôl opustilo 654 deviatakov, čo znamená, že v septembri sme privítali 4519 žiakov, čo je o 204 menej ako vlani. Celé mesto Trenčín spadá pod jeden školský obvod, čo znamená, že rodičia nemusia vyberať pre svoje deti školu podľa miesta bydliska, ale podľa kvality vyučovacieho procesu a ponúkaných možností trávenia voľného času.


Podľa akých kritérií si rodičia a ich deti vyberali základnú školu?


– podľa programu, zamerania – trenčianske ZŠ ponúkajú učebné varianty so zameraním na cudzie jazyky, prírodovedné predmety, šport –ľadový hokej, gymnastiku, basketbal, karate;


– podľa ponúkaných možností trávenia voľného času;


– podľa aktivít školského klubu;


– podľa výchovno-vyučovacích výsledkov školy, uplatnení absolventov na stredných školách a gymnáziách, MONITOR-u 9, výsledkov štátnej školskej inšpekcie;


– podľa výsledkov a úspešnosti talentovaných žiakov v školských olympiádach, vedomostných, umeleckých alebo športových súťažiach;


– podľa ponúkaných aktivít školy – plavecký a lyžiarsky kurz, škola v prírode, aplikovanie inovačných vyučovacích metód, využívanie modernýchpomôcok;


– prezentácie školy na verejnosti, spolupráci rodičovskej verejnosti s vedením školy a jej pedagógmi;


– ak má žiak problémy s učením alebo je hendikepovaný, je v škole špeciálny pedagóg alebo školský psychológ, je spolupráca dieťa – rodič –učiteľ efektívna?


Čo ktorá škola ponúka:


–  výučba cudzích jazykov – vo všetkých školách anglický a nemecký jazyk, v ZŠ, Hodžova ul. a Dlhé Hony aj ruský jazyk, v ZŠ, Bezručova ul. aj francúzsky jazyk


– športové hokejové triedy – ZŠ, Hodžova ul.


– športové futbalové triedy – ZŠ, Na dolinách


– športové karate triedy – ZŠ, Ul. L. Novomeského


– športové triedy so zameraním na gymnastiku a basketbal – ZŠ, Východná ul.


– triedy pre mimoriadne nadané deti – ZŠ, Kubranská cesta


– triedy zamerané na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov – ZŠ, Kubranská cest


– športové aktivity v športovom areáli školy – ZŠ, Hodžova ul., ZŠ, Ul. L. Novomeského, ZŠ, Veľkomoravská ul.


– krytý bazén – ZŠ, Ul. L. Novomeského


– výťah pre imobilných žiakov – ZŠ, Bezručova ul.


– každá škola – školský klub detí, školská jedáleň, krúžková mimoškolská činnosť,…


Rada pre všetkých rodičov:


          O každom probléme, ktorý sa len trošku dotýka psychiky alebo zdravia dieťaťa, komunikujte s jeho  pedagógom. Iba v prípade vzájomnej spolupráce rodičov a pedagógov, rešpektovania dohodnutých zásad sa dá dosiahnuť očakávaný výsledok, ktorým je zlepšenie prospechu alebo správania dieťaťa.


Žiak môže navštevovať:


 


          školskú jedáleň – MŠ SR prispieva na každé hlavné jedlo sumou 20 Sk; rodič žiaka I. stupňa platí 23 Sk a obed pre II. stupeň stojí 25 Sk;


           v prípade, že dieťa dostáva dotáciu na stravu, rodič platí za každé hlavné jedlo len 1 Sk


          školský klub detí – mimovyučovacie výchovno-vzdelávacie zariadenie najmä pre žiakov 1. až 4. ročníka; výšku poplatku určuje riaditeľ školy, príspevok sa uhrádza vopred – do 10. dňa v kalendárnom mesiaci;


          ak právny zástupca žiaka predloží riaditeľovi rozhodnutie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, výška mesačného príspevku bude maximálne 50 Sk, alebo úplne odpustená       


          centrum voľného času – mimoškolské zariadenie slúžiace na záujmové trávenie voľného času určené pre vekovú kategóriu od 6 – 27 rokov; výška poplatku činí 50 Sk mesačne; ak žiak odovzdá centru voľného času vzdelávací poukaz, poplatok za zúčastňovanie sa na krúžkovej činnosti neplatí;


          ak právny zástupca žiaka predloží riaditeľovi rozhodnutie o poskytovaní pomoci v hmotnej    núdzi, výška mesačného príspevku bude buď odpustená alebo nedosiahne hranicu 50  Sk       


Základná umelecká škola


         poskytuje svojim žiakom vzdelávanie v umeleckej oblasti – hudobnej, výtvarnej, tanečnej, dramatickej,


         štúdium I. stupňa trvá 7 až 8 školských rokov, žiak môže pokračovať  II. stupňom – 4 roky,


         podmienkou prijatia žiaka do ZUŠ je splnenie kritérií talentových skúšok,


         absolutórium ZUŠ končí záverečnými skúškami z hudobnej náuky, resp. teóriou a absolventským koncertom či výstavou výtvarných prác,


         výška mesačného školného (určuje ho riaditeľ školy – právny subjekt):


– v prípravnom štúdiu činí 120 Sk


– pri individuálnom vyučovaní 200 Sk


– pri kolektívnom vyučovaní 140 Sk


          rodiny s nízkym príjmom môžu požiadať o zníženie mesačného príspevku riaditeľstvo školy.


 


MOŽNOSTI SOCIÁLNEJ PODPORY ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE SLABÉHO PROSTREDIA


Štipendiá v základných školách


          Žiak, ktorý pochádza z rodiny, ktorej celkový príjem nepresahuje výšku životného minima a jeho priemerný prospech je najviac 2,5 alebo si za posledný školský polrok zlepšil priemer známok na vysvedčení o 0,5 stupňa, má nárok na poberanie štipendia.


Výška štipendia:


500 Sk mesačne pre žiaka s prospechom do 1,5 v predchádzajúcom školskom polroku


300 Sk mesačne pre žiaka s prospechom do 2,5


200 Sk mesačne pre žiaka, ktorý si zlepšil prospech oproti predchádzajúcemu polroku o minimálne 0,5 stupňa.


 


Dotácia na školské pomôcky


          Nárok na dotáciu na školské pomôcky má dieťa z rodiny, ktorej celkový mesačný príjem nepresahuje výšku životného minima. Túto dotáciu by mali dostať aj deti v materských školách, ak majú v nasledujúcom roku nastúpiť do 1. ročníka ZŠ.


          Dotáciu možno poskytnúť najviac vo výške 1 000 Sk ročne na dieťa.


Dotácia na stravu


          Dieťa, navštevujúce predškolské zariadenie, základnú alebo špeciálnu školu, pochádza zo sociálne slabej rodiny, ktorej celkový príjem nepresahuje výšku životného minima, má nárok na dotáciu na stravu.


          Na každé hlavné jedlo prispieva štát sumou najviac 25 Sk na jeden stravovací deň. Rodič musí doplácať 1 až 5 Sk.


Preplácanie cestovného


          Na preplácanie cestovného má nárok žiak základnej alebo špeciálnej školy, ktorý si plní povinnú školskú dochádzku mimo svojho bydliska v rámci  určeného školského obvodu.


          Ministerstvo školstva SR poskytne financie na žiaka vo výške nákladov na dopravné v hromadnej doprave so žiackou zľavou. Peniaze uhradí príslušná škola rodičovi alebo inému zákonnému zástupcovi vždy spätne za školský polrok.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!