Z rokovania združenia K8

3. 10. 2011

V historických priestoroch radnice na Námestí Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici sa 30. septembra uskutočnilo rokovanie primátorov krajských miest Slovenskej republiky – Združenia K8.


 V úvode rokovania bol za predsedu  Združenia K8 na prvý polrok 2012 zvolený Pavel Hagyari, primátor mesta Prešov. Za podpredsedu Združenia K8 bol zvolený Jozef Dvonč, primátor Nitry.


Na stretnutí rezonovala Informácia o výsledkoch stálej pracovnej skupiny vytvorenej vedúcim Úradu vlády SR Viktorom Nižňanským ohľadne zmien týkajúcich sa financovania územnej samosprávy a návrhu zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samosprávy. K vládnemu návrhu zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve zaujali primátori spoločné vyhlásenie:


Vyhlásenie Združenia K8


Združenie K8 považuje návrh na zmenu financovania samosprávy na daňový mix v súčasnom stave za veľmi problematický. Návrh podľa ministerstva financií má priniesť mestám a obciam rast príjmov o 3 %, ale súčasne im cez iné zákony berie toľko, že v skutočnosti budú mať menej peňazí ako minulý rok. Pritom rezervy samospráv po šetrení v rokoch 2009 až 2011 sú vyčerpané. Už teraz sa prejavujú problémy s financovaním služieb pre obyvateľov, či je to verejná doprava, osvetlenie miest, ich čistota a osobitne financovanie sociálnych služieb. Predpokladali sme, že najprv budú analyzované služby pre obyvateľov a kompetencie samospráv a potom sa bude meniť systém financovania, ako to predpokladá uznesenie vlády z apríla 2011.


Návrh na zavedenie daňového mixu prenáša problémy štátu na plecia miest a obcí a ich obyvateľov. A núti nás k tomu, aby sme zvyšovali dane a poplatky alebo znižovali služby, ktoré poskytujeme obyvateľom. Krajské mestá neodmietajú podiel na riešení finančných problémov štátu, a preto bude K8 ďalej  diskutovať  s  ministrom  financií a s poslaneckými klubmi v NR SR o predloženom návrhu a súvisiacich opatreniach.


            Súčasťou pracovného rokovania bola aj problematika samospráv, jej  funkcie  a úlohy v sociálnej oblasti, ktorú primátorom Združenia K8 prezentovala Ing. Mária Filipová, námestníčka pre služby z Mestského úradu v Banskej Bystrici. Primátori prijali uznesenie, v ktorom odporúčajú vláde SR a poslancom NR SR v pripravovaných legislatívnych zmenách týkajúcich sa sociálnych služieb a ich financovania:  • rozdeliť kompetencie medzi obce a vyššie územné celky tak, aby miestna samospráva zabezpečovala sociálne služby starších občanov a regionálna samospráva (VÚC) pre špecifické cieľové skupiny (bezdomovci, občania so zdravotným postihnutím,  so závislosťami, týrané ženy a deti a pod.)

  • zaviesť príspevok na odkázanosť a riešiť ho zo štátneho rozpočtu

  • doriešiť financovanie sociálnych služieb, ktoré sú v pôsobností samospráv nad rámec kompetencií, ktoré boli dané miestnej samospráve v roku 2002

  • zabezpečiť viaczdrojovosť financovania aj prostredníctvom zdravotného poistenia

Primátori prerokovali aj ďalšie návrhy, ku ktorým zaujmú stanoviská na nasledujúcom stretnutí Združenia K8, ktoré sa uskutoční budúci rok v marci v Prešove.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!