Z rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

19. 4. 2007

          Na programe rokovania dnešného Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré sa konalo podľa harmonogramu, dlhodobo uverejnenom na oficiálnej webovej stránke Mesta Trenčín www.trencin.sk, boli pôvodne okrem majetkových prevodov zahrnuté návrh na zmenu zriaďovacích listín inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín, konkrétne škôl, školských zariadení, Domova penziónu pre dôchodcov a Sociálnych služieb Mesta Trenčín a návrh zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti ART-KINA METRO v roku 2007.


          Poslanci ešte pred schválením programu prijali dva návrhy na rozšírenie programu. Návrh viceprimátora Tomáša Vaňa o doplnenie odborných komisií pôsobiacich pri mestskom zastupiteľstve o odborníkov z radov občanov mesta a návrh poslanca Ľubomíra Sámela o odmenách pre funkcionárov mesta za rok 2006.


          Zmeny v zriaďovacích listinách inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín vyplývajú z výsledkov kontrolného zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR, vykonaného v závere minulého roku a predstavujú vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol organizáciám zverený do správy na zabezpečenie ich úloh. 


          Poslancami schválená zmluva o spolupráci a výpožičke pri zabezpečovaní činnosti ART-KINA METRO v roku 2007 vymedzuje podmienky pre zabezpečenie činnosti Artkina: poskytnutie dotácie na základe schváleného rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007, práva a povinnosti užívateľa, občianskeho združenia LampArt a ďalšie garancie fungovania projektu Kina náročného diváka. Činnosť Artkina Metro je zameraná na programy výchovy filmového diváka vrátane školskej mládeže. Takto poňatý plán predpokladá približne štyri projekcie týždenne.


          Poslanecký návrh na vyplatenie odmien funkcionárom mesta za rok 2006 odôvodnil predseda finančnej a majetkovej komisie pri MsZ Ľ. Sámel ekonomickými ukazovateľmi, ktoré Mesto Trenčín dosiahlo v minulom roku. „Výsledky hospodárenia sú pozitívne, mesto skončilo minulý rok so ziskom 152 miliónov korún. Podarilo sa mu o.i. získať účelovú dotáciu z ministerstva hospodárstva vo výške 90 mil. Sk na výstavbu komunikácií a nenávratný príspevok vo výške 202 mil. Sk zo zdrojov Európskej únie na vybudovanie infraštruktúry v budúcej priemyselnej zóne a pripravilo projekt premostenia Váhu, ktorý je v súčasnosti zahrnutý do investičných úloh Slovenskej správy ciest. a.s.,“ povedal poslanec.    


          Z dvadsaťjeden prítomných poslancov sa s jeho slovami stotožnilo 19 a bez rozpravy schválili primátorovi Trenčína Branislavovi Cellerovi odmenu vo výške 367 200 Sk, bývalému viceprimátorovi Antonovi Bocovi vo výške 235 008 Sk a bývalému poslancovi, dlhodobo uvoľnenému na výkon funkcii Branislavovi Zubričaňákovi vo výške 132 192 Sk. Dvaja posledne menovaní poslanci zastávali svoje funkcie v predchádzajúcom volebnom období, ktoré skončilo v decembri 2006 po riadnych komunálnych voľbách.  + Návrh na odmeny funkcionárom mesta za rok 2006 predložil poslanec a predseda finančnej a majetkovej komisie pri MsZ Ľubomír Sámel.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!