Z rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

19. 6. 2007

          V úvode dnešného riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ešte pred schválením programu, požiadal primátor Branislav CELLER o dve zmeny. Na návrh troch poslaneckých klubov požiadal poslanecký zbor, aby  stiahol z programu prerokovávanie doplnku k Územnému plánu mesta, ktorý predstavoval zmenu funkčného využitia na území bývalého futbalového štadióna Ozety, situovaného medzi Ul. Ľ. Stárka  a Zlatovskou ul., zo športovo-rekreačnej zóny na nešpecifikovanú komerčnú vybavenosť. Druhý návrh sa týkal využitia rezervného fondu na pomoc ľuďom z bytového domu na Zlatovskej ul., postihnutým požiarom. Obe zmeny poslanci schválili a zakomponovali do programu.


          V rámci majetkových prevodov najväčšiu diskusiu vyvolal návrh na predaj pošty pri OD Rozkvet na Ul. M. Šoltésovej. Žiadateľ, Slovenská pošta, a.s., je nájomcom objektu a väčšina poslaneckého zboru návrh na predaj za celkovú kúpnu cenu viac ako 4 mil. Sk nakoniec schválila. Zavážil najmä argument, že Slovenská pošta, a.s., sem chce presunúť balíkovú službu z hlavnej budovy na Mierovom námestí, čím sa odbremení časť problémov s dopravou v pešej zóne.


          Rozsiahlu diskusiu vyvolal aj návrh na kúpu a predaj nehnuteľného majetku, pozemkov v katastri Trenčianskych Biskupíc pre stavbu druhého cestného mosta v Trenčíne. Pozemky v hodnote viac ako 16.5 mil. Sk odporučila poslancom predať aj Finančná a majetková komisia pri MsZ s podmienkou, že Mesto Trenčín uzatvorí zmluvu so Slovenskou správou ciest o následnom predaji pozemkov tejto štátnej akciovej spoločnosti, ako investorovi výstavby druhého cestného mosta. V tomto duchu poslanci návrh nakoniec aj schválili, rovnako ako návrh na kúpu pozemkov do vlastníctva mesta v hodnote 59 mil. 205 tisíc Sk od vlastníkov, ktorí sú členmi Urbárskeho spoločenstva a lesného spoločenstva, pozemkového spoločenstva Záblatie, za účelom prípravy územia priemyselnej zóny medzi diaľničným privádzačom a pravobrežnou ČOV pre budúcich investorov.


          Poslanci zmenili štatút mesta. Predkladateľ, prednosta MsÚ František Sádecký, uviedol, že dôvodov, pre ktoré sa opäť pristúpilo k zmene štatútu, je niekoľko. Zo štatútu boli odstránené znenia, ktoré sa v skutočnosti neuplatňovali. Rozpočet sa napriek štatútu v praxi neschvaľoval formou všeobecne záväzného nariadenia, ani Rada VMČ ako poradný orgán zástupcu primátora, zložená z predsedov výborov mestských častí, nebola funkčná. Presnejšiu a výstižnejšiu formuláciu dostal napríklad článok štatútu, ktorý upravuje voľbu členov mestskej rady spomedzi poslancov. Novelizovaný štatút tiež určuje poslancom, že môžu pracovať len v jednej z odborných komisií pri MsZ.


          Poslanci schválili aj záverečný účet mesta za rok 2006 a rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín a Spoločného stavebného úradu v Trenčíne. Predkladateľ, poslanec a člen mestskej rady Ľubomír Sámel, označil hospodárenia mesta za stabilné, čo sa odzrkadľuje aj na jeho ratingovom hodnotení.


          Návrh na bezúročnú pôžičku z rezervného fondu vo výške 2 mil. 700 tisíc Sk pre obyvateľov bytového domu na Zlatovskej ul., postihnutých požiarom, tesnou väčšinou neprešiel napriek tomu, že súhlas s ním vyslovil aj hlavný kontrolór Martin Bičan, hoci s podmienkou, že jej návratnosť do rezervného fondu musí byť ohraničená 31. decembrom tohto roku.


          V ďalšej časti rokovania poslanci trenčianskeho Mestského zastupiteľstva určili názvy novým uliciam a verejnému priestranstvu v mestskej časti Stred. Názov Hviezdová ul. ponesie priestor od hlavnej budovy mestskej polície po Štúrove námestie, úsek medzi čerpacou stanicou Esso a kruhovou križovatkou pod Juhom ponesie názov Ulica Ku štvrtiam, farský kostol a jeho okolie bude na Mariánskom námestí. Ul. Vojtecha Zamarovského vznikne premenovaním jednej vetvy Ul. Marca Aurélia v úseku od Hotela pod hradom po vyústenie pred farským kostolom vedľa rodného domu V. Zamarovského. Prepojenie medzi ulicami Jesenského a Jilemnického ponesie názov Šťastná ul.


          Motoristov určite poteší skutočnosť, že poslanci schválili zrušenie poplatkov za parkovanie na Mládežníckej ul. pri letnej plavárni s účinnosťou od 10. júla a samotných poslancov zase úprava ich odmien. Základnou mesačnou odmenou pre aktívneho poslanca bude suma 6000 Sk, ale celková výška všetkých druhov odmien pre poslanca nesmie byť v kalendárnom mesiaci vyššia ako 11 500 Sk.


          V závere svojho rokovania poslanci trenčianskeho MsZ na návrh poslaneckého klubu SMER-SD prijali vyhlásenie, v ktorom na odsúdili prejavy extrémizmu zo strany pravicových extrémistov. ktoré vyústili v posledných dňoch do fyzického násilia voči jednotlivcom a skupinám občanov. Mestské zastupiteľstvo je znepokojené rozmáhajúcimi sa prejavmi rasovej, náboženskej a ideovej neznášanlivosti, ktoré narúšajú kľudný život občanov. Zároveň žiada všetky kompetentné orgány, v prvom rade Ministerstvo vnútra SR a Policajný zbor SR, na efektívnejšie pôsobenie pri prevencii a zamedzení takýchto prejavov neznášanlivosti a na využitie všetkých dostupných zákonných možností na potrestanie ich šíriteľov a páchateľov trestných činov.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!