Z októbrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

30. 10. 2009

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa na svojom riadnom rokovaní oboznámili s hodnotiacou správou plnenia programového rozpočtu za I. polrok.


Podľa prednostu MsÚ Františka Orolína očakávania plnenia rozpočtu boli naplnené. „Mesto je v dobrej finančnej kondícii – podarilo sa nám naplniť príjmovú časť rozpočtu a vo výdavkovej sa prejavili úsporné opatrenia,“ upresnil prednosta.  Mesto však podľa jeho slov nešetrí na základných veciach, ako je vzdelanie, sociálna oblasť a bezpečnosť, ktoré naďalej zostávajú prioritou. 


Aj s ohľadom na výborný rating a dobrú finančnú kondíciu Mesto Trenčín dostalo od bánk možnosť čerpať kontokorentný úver na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami.  „Banky nikdy doposiaľ nehodnotili kredibilitu mesta tak pozitívne ako teraz. Ponúkli nám možnosť čerpania debetu na bežnom účte za výhodných podmienok. Dostali sme ponuku do 3 miliónov eur, pričom čerpanie môže, ale aj nemusí byť naplnené. Nevieme, čo nás v ďalších obdobiach v súvislosti s krízou môže čakať, snažíme sa  preto pripraviť sa na všetky okolnosti, ktoré môžu nastať,“ povedal F. Orolín. Každý kontokorent musí byť splatený do konca aktuálneho roku, preto slúži predovšetkým na vykrývanie krátkodobých potrieb. „Jeho využitie je možné napríklad pri rekonštrukcii škôl. Mesto bolo úspešné pri čerpaní eurofondov na tri základné školy. Projekty však musíme prefinancovať vo výške 4,5 mil. EUR, financie z fondov prídu až následne,“ dodal prednosta.


Novelizovaný zákon o majetku obcí ukladá mestám povinnosť nakladať so svojím majetkom podľa nových podmienok. Obce sú povinné pri prevodoch vlastníctva majetku postupovať buď verejnou obchodnou súťažou, dražbou alebo priamym predajom. Zákon ustanovuje aj výnimky – napríklad prípady hodné osobitného zreteľa. Mesto preto muselo novelizovať všetky všeobecne záväzné nariadenia, ktoré súvisia s hospodárením a nakladaním s majetkom.


Mesto Trenčín doteraz zabezpečovalo sociálne služby prostredníctvom dvoch rozpočtových organizácií. Podľa nového zákona boli zlúčené do jednej organizácie – Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. Táto organizácia bude poskytovať všetky formy sociálnej služby pre cieľovú skupinu fyzických osôb. Reorganizáciou mesto dosiahne rozšírenie poskytovaných sociálnych služieb.


Poslanci schválili aj nové zloženie trojčlenného predstavenstva Trenčianskej parkovacej spoločnosti. Jej novým predsedom sa stal František Orolín. 


V informatívnej správe bolo vysvetlené, že Mesto Trenčín vyriešilo nedostatok miest v škôlkach vytvorením piatich nových tried. Tým sa podarilo umiestniť všetkých uchádzačov o miesto v škôlkach. Zároveň bolo prijatých 11 nových pedagogických zamestnancov. Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie, že riaditeľka rozpočtovej organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov sa vzdala funkcie. Od 1. 10. je vedením mestskej rozpočtovej organizácie poverený Peter Kubinský.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!