Vzdelávací projekt Mesta Trenčín získal finančné prostriedky zo zdrojov EÚ

8. 11. 2006

           Mesto Trenčín získalo z európskeho sociálneho fondu dotáciu na vzdelávací projekt v hodnote 4,3 mil. Sk, ktorý  má pomôcť žiakom základných škôl pri prvom výbere ich budúceho povolania. Vypracovalo ho v spolupráci s Krajskou pedagogickou-psachologickou spoločnosťou.


          Voľba povolania je obdobím prvého rozhodovania sa žiakov základných škôl pre ďalšie štúdium alebo výber povolania. Do tohto rozhodovacieho procesu vstupujú viaceré faktory vonkajšieho i vnútorného charakteru, ako napríklad vplyv rodičov, školy, kamarátov, výchovného poradcu, médií, ale aj finančné možnosti rodiny, ponuka stredných škôl v regióne (učebné a študijné odbory).


          Rovnako dôležitú úlohu zohrávajú aj vnútorné predpoklady dieťaťa, napríklad vyučovacie výsledky, záujmy, motivácia k učeniu, úroveň ašpirácií, všeobecné a špeciálne schopnosti dieťaťa. Poznanie týchto všetkých faktorov vedie dieťa k vytváraniu reálneho obrazu o sebe,  k vlastnému sebapoznaniu a plánovaniu svojej pracovnej kariéry.


          V tomto vekovom období je však veľa detí ešte nezrelých pre voľbu povolania. Preto sa do tohto procesu rozhodlo vstúpiť aj Mesto Trenčín, ktoré má záujem vytvoriť čo najlepšie rozhodovacie podmienky pre prvú voľbu povolania žiakov ZŠ. V spolupráci s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou v Trenčíne vypracovalo projekt „Moja životná cesta  – inovačný spôsob prepojenia vzdelávacej sféry so svetom práce a výroby. „Projekt je zameraný na zvýšenie dostupnosti, kvality a rozsahu informácií na účely kariérneho poradenstva pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov, triednych učiteľov, výchovných poradcov a kariérnych poradcov v ZŠ v Trenčíne,“ hovorí vedúci útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne Jozef Baláž.


          Vypracovaný projekt putoval na Ministerstvo školstva SR spolu so žiadosťou o jeho financovanie z z fondov Európskej únie. V závere minulého týždňa prišla z ministerstva priaznivá odpoveď. Projekt vo výške 4,3 mil. Sk bude financovaný z troch zdrojov –  80 % uhradí Európsky sociálny fond, 15 % bude hradených zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 % z rozpočtu Mesta Trenčín. Samospráva teda prispeje sumou 220 tisíc Sk.


          Pri realizácii projektu, ktorý je naplánovaný na obdobie dvoch rokov, t.j. do 30.6.2008 bude s Mestom Trenčín a Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou spolupracovať aj Trenčianska univerzita A. Dubčeka. „Realizačný tím  pracovníkov mesta, KPPP a externých spolupracovníkov už pripravuje  v priestoroch Výstaviska TMM podujatie s názvom Otvorené dni kariéry, ktoré sa uskutočnia 14. decembra,“ upozorňuje na hlavnú akciu v tomto roku J. Baláž.+ Títo mladí ľudia už dôležitý životný krok, prechod zo základnej na strednú školu, majú za sebou. Stovkám ďalších v najbližších dvoch rokoch pri rozhodovaní pomôže aj projekt Moja životná cesta, na realizáciu ktorého trenčianska samospráva získala finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!