Výzva na odstránenie porastov blízko elektrických vedení

17. 11. 2018

Západoslovenská distribučná, a. s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 o energetike vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej a. s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Vlastníci a užívatelia pozemkov sú povinní udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

Ak stromy a kríky prerastú výšku 3 m, je potrebné zo strany vlastníka alebo užívateľa zabezpečiť  ich orezanie resp. vyrezanie.

Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote minimálne 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia na tel. č. 032/65 333 65 (Ján Capák)

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre vaše odberné miesto.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 7. 1. 2019.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a. s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z paragrafu 11 Zákona č. 251/2012.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!