Vyučovanie dobrovoľne vymenili za upratovanie smetiska

11. 6. 2009

Členovia  trenčianskeho Detského parlamentu dokázali, že im nie je ľahostajné prostredie v meste, v ktorom žijú. V spolupráci so zástupcom primátora Tomášom Vaňom a spoločnosťou  Marius Pedersen zorganizovali zaujímavú akciu. Vyzbrojení ochrannými rukavicami a plastovými vrecami sa pustili do boja s odpadom na nelegálnej skládke pod hradnou skalou.


 Pôvodne mali sedieť v školských laviciach na vyučovaní. Namiesto toho vysúkali rukávy a odstraňovali neporiadok, ktorý po sebe zanechal niekto iný. „Pravdupovediac, dnešná akcia mi na úvod pripadala nerealizovateľná. Sama seba som sa pýtala, čo tu robím a kto už len pôjde zbierať odpadky. Odpad je príliš slabé slovo na to, čo sme priamo na tomto smetisku mali možnosť vidieť. Tým, že sme sem prišli, chceme dať najavo náš  záujem o to, čo sa v  našom meste deje. Nie sú nám ľahostajné ani problémy životného prostredia,“ povedala predsedníčka detského parlamentu Zuzana Betáková


Zuzka hodnotí akciu pozitívne. Mladých obrovský neporiadok neodradil. Sčasti sa ho podarilo odstrániť, keď počas necelej polhodiny zaplnili odpadkami všetkých 20 vriec až po okraj.


„Určite by nás potešilo, keby sa nelegálne skládky darilo účinnejšie odstraňovať. Dúfame, že naša snaha bude príkladom pre ostatných občanov. Pridajte sa!“ vyzvali mladí dobrovoľníci.


 Nelegálne skládky


Napriek tomu, že občania majú viacero možností riešiť odpad v súlade s predpismi, mesto Trenčín na svojom území eviduje v súčasnosti niekoľko čiernych skládok. Na viacerých miestach stoja tabule upozorňujúce na zákaz vývozu odpadu. Nevytyčujú lokalitu, kde sa ho možno pod rúškom tmy zbaviť.


Pri zisťovaní pôvodcu odpadu sa postupuje v zmysle platnej legislatívy. Príslušná obec (mesto) žiada policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za nezákonné umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti. Ak sa nepodarí nájsť páchateľa, za odstránenie komunálneho odpadu je zodpovedná obec. Za odstránenie iného druhu odpadu je zodpovedný štát. Vtedy je záležitosť postúpená na príslušný obvodný úrad životného prostredia. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistia, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a mestu.


Mesto môže previnilcom uložiť pokutu do 166 eur, mestská polícia do 33 eur. Primátor mesta môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ak táto poruší povinnosti vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o odpadoch, uložiť pokutu do výšky 6 639 eur. Pokuta je príjmom mesta.


Všetky nelegálne skládky odpadu, nachádzajúce sa na území mesta, sú postupne odstraňované v závislosti od dostatku finančných prostriedkov. V roku 2008 sa podarilo odstrániť sedem čiernych skládok. Mesto Trenčín svojim občanom poskytuje viaceré možnosti legálne sa zbaviť odpadu. Okrem jarného a jesenného upratovania prebieha aj zber nadrozmerného odpadu zo stanovíšť pre zberné nádoby na komunálny odpad. Zberný dvor na Zlatovskej ulici v Trenčíne je taktiež otvorený denne (okrem nedele). Občania tam môžu bezplatne odovzdať všetky druhy odpadu podľa platného VZN.


(ÚŽPaD)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!