Vyšlo júnové INFO TRENČÍN

5. 6. 2020

V týchto dňoch dostávajú obyvatelia Trenčína do svojich schránok júnové vydanie mestských informačných novín. Info Trenčín je roznášané kolportérmi spolu s inzertným periodikom Pardon. Ak noviny vo svojej schránke nenájdete do pondelka 8. júna 2020, kontaktujte, prosím, redakciu na 032/6504 287.

Júnové INFO vás hneď na titulnej strane nabáda k spolupráci v prípravách plá­nu udržateľnej mobility nášho mesta. Participácia jeho oby­vateľov je v tomto prípade veľmi dôležitá. Ide o príležitosť pove­dať ako by sme chceli, aby vyze­ralo naše mesto v budúcnosti čo sa týka dopravy, v čom by malo byť lepšie pre život všetkých generácií.

Cestovanie po meste je súčasťou našej bežnej každo­dennej rutiny. Chodíme alebo jazdíme do školy, do práce, na úrady, za nákupmi, kultúrou, športom, na návštevu za naši­mi blízkymi, do reštaurácií či kaviarní. Vždy si volíme nejaký dopravný prostriedok, spôsob, akým sa dostaneme z jedného miesta na druhé. A hoci sa roz­hodujeme slobodne, naša voľba je ovplyvnená aj faktormi, ktoré sú dané – napríklad dostupnou infraštruktúrou.

Ako to cítime? V čom by sme chceli urobiť naše premiestňo­vanie sa príjemnejšie, jedno­duchšie, bezpečnejšie?

Na diskusiu a zapojenie obyvateľov do príprav plánu udržateľnej mobility mesto Trenčín po prvý raz využije on­line priestor, ktorý bol vytvo­rený špeciálne na participáciu verejnosti v Barcelone v roku 2016. Nazvali ho Decidim, čo v katalánčine znamená „My rozhodujeme“.

Za jeho vznikom a vývo­jom je Mestské zastupiteľstvo Barcelony, ktoré je vzorom v zapájaní obyvateľov do vecí verejných pre celú Európu. Na­príklad mesto Helsinki ho pou­žíva na rozhodovanie o partici­patívnom rozpočte. Naše mesto bude na Slovensku prvé.

Zapojenie sa do diskusie je jednoduché – viac o ňom píše­me na strane 5.

V Infe upozorňujeme aj na vý­hody elektronického zaobsta­rania si novej parkovacej karty (str. 4), na doručovanie výme­rov miestnych daní a poplatkov (str. 5), na pravidlá bezpečnej jazdy cyklistov po meste (str. 6) alebo aj na pokračovanie jarné­ho upratovania (str. 7).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!