Vyhodnotenie jesenného upratovania

16. 12. 2011

V termíne od 03.10.2011 do 31.10.2011 prebiehalo na území mesta Trenčín Jesenné upratovanie, ktorého rozsah bol určený v obojstranne schválenom harmonograme jesenného upratovania.


 


1.      Zhodnotenie a zneškodnenie odpadov • Biologicky rozložiteľný odpad bol zhodnotený na kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov v Trenčíne.

 • Objemný odpad bol zneškodnený uložením na skládke odpadov „Luštek“ v Dubnici nad Váhom.

 • Nebezpečné odpady, OEEZ boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov v Trenčíne, na ulici Zlatovská 2200 a následne odvezené  na zhodnotenie a zneškodnenie.

 


Na jednotlivých stanovištiach boli umiestnené dva kusy veľkoobjemových kontajnerov, do ktorých bolo možné ukladať biologicky rozložiteľný odpad a objemný odpad. Aby nedošlo k miešaniu jednotlivých zložiek odpadu, znehodnocovaniu biologicky rozložiteľného odpadu, prípadne aby do kontajnerov neboli umiestňované nepovolené druhy odpadov, na každom stanovišti bol počas celej doby pristavenia kontajnerov zodpovedný zamestnanec Marius Pedersen, a.s. Trenčín, ktorý koordinoval celý systém odberu odpadu na danom stanovišti.


Vývozy veľkoobjemových kontajnerov:
  • Počet stanovíšť IBV, KBV  – 89          

  • Počet vývozov – objemný odpad – 131

  • Počet vývozov – biologicky rozložiteľný odpad –  133

Zozbierané množstvá odpadov:
  • Oleje a tuky – 0,18 t

  • Obaly obsahujúce nebezpečné látky – 1,98 t

  • Zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (napr. chladničky) –  1,955 t

  • Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – 4,92 t  

  • Opotrebované pneumatiky – 1,04 t  

  • Biologicky rozložiteľný odpad – 81 t

  • Objemný odpad – 144,73 t

Spolu                                                                                              235,805 t                    


Celkové náklady na jesenné upratovanie 2011             16 666,32 €


 


Touto cestou sa chceme všetkým občanom i organizáciám, ktorí sa zapojili do tejto akcie srdečne poďakovať.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!