Vyhodnotenie jarného upratovania

8. 6. 2009

V dňoch 16.3. – 9.4.2009 sa uskutočnilo v meste Trenčín jarné upratovanie. Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhradkárskych osád sa zrealizoval v dňoch 18. a 25.4.2009. Mestské hospodárstvo a správa lesov Trenčín, m.r.o., sa postaralo o vyčistenie plôch verejnej zelene a údržbu drevín rezom. Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., zabezpečila pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov.


 


počet vývozov objemného odpadu                                                                 228
hmotnosť vyvezeného objemného odpadu                                                       238,6  t
počet vývozov bio odpadu                                                                             154
hmotnosť vyvezeného bio odpadu                                                                  98.01  t
hmotnosť vyvezeného elektroodpadu   8,89 t
počet stanovíšť 92
počet stanovíšť (záhr. osady)  17
hmotnosť odpadu kategórie nebezpečný /žiarivky, olovené akumulátory/   4,14 t
                                               


Celkové náklady na jarné upratovanie sa vyšplhali na 22 692 eur (683 635 Sk).


Všetkým občanom i organizáciám, ktorí sa zapojili do tejto akcie, chceme srdečne poďakovať.


Zároveň vyzývame iné ziskové aj neziskové organizácie i občanov, ktorí majú chuť spolupodieľať sa na skrášľovaní nášho mesta, aby sa prihlásili na Mestskom úrade v Trenčíne – Útvar životného prostredia a dopravy, Farská 10, tel. 032/ 6504 418.


/ÚŽPaD/ 


(Informácie na voľné použitie)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!