Vyhodnotenie Jarného upratovania 2019

6. 8. 2019

Organizované jarné upratovanie sa konalo v našom meste počas sobôt od 23. marca do 18. mája. Počas neho sa zozbieralo viac ako 360 ton odpadu.

Obyvatelia mohli v tomto období využiť na odloženie odpadu veľkoobjemové kontajnery, ktoré boli v jednotlivých častiach mesta rozmiestňované podľa harmonogramu. Na jednotlivých stanovištiach boli umiestnené vždy dva veľkoobjemové kontajnery, do ktorých ukladali biologicky rozložiteľný odpad a objemný odpad. Z 85 stanovíšť bolo vyvezených 129 kontajnerov s objemným odpadom a 108 kontajnerov s biologicky rozložiteľným odpadom. Celkovo išlo o 361,192 tony odpadu. Z toho najväčšiu časť tvoril objemný odpad (195,40 t). Biologicky rozložiteľného odpadu sa zozbieralo 146,44 tony, vyradených elektrických a elektronických zariadení 8,435 tony, obalov obsahujúcich nebezpečné látky bolo 3,025 tony, vyradených zariadení obsahujúcich chlórfluórované uhľovodíky bolo 1,765 tony a ostatných nebezpečných odpadov 6,127 tony. Biologicky rozložiteľný odpad bol zhodnotený na kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov v Trenčíne, objemný odpad zneškodnený uložením na skládke Spoločnosť Stredné Považie, a. s. „Luštek“ Dubnica nad Váhom a nebezpečné odpady boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov na Zlatovskej ulici v Trenčíne a následne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie. Celkové náklady na Jarné upratovanie 2019 vyšli mesto na 28 423,90 eur.

Vďaka patrí všetkým občanom i organizáciám, ktorí sa zapojili do tejto akcie!

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!