Vyhlásili sme architektonickú súťaž na návrh rekonštrukcie KS Dlhé Hony

19. 1. 2023

Mesto Trenčín je vyhlasovateľom verejnej projektovej dvojkolovej architektonickej súťaže návrhov na návrh kompletnej a zásadnej rekonštrukcie objektu starého Kultúrneho strediska s názvom: „Rekonštrukcia a revitalizácia Kultúrno-komunitného centra DLHÉ HONY”.

Verejné obstarávanie, resp. zadávanie tejto zákazky, nie je súťažou návrhov v zmysle § 119 a nasl. ZVO a Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z.; ide o zadávanie zákazky podľa ustanovenia § 117 a nasl. ZVO, a podľa uplatniteľných ustanovení Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov (SKA) v platnom a účinnom znení. V súlade s ustanovením § 117 ods. 6 ZVO k predmetnej zákazke vyhlasovateľ odoslal na uverejnenie Výzvu na predkladanie ponúk, ktorá bola zverejnená vo Vestníku ÚVO v decembri 2022.

Na túto zákazku nadväzuje postup zadávania zákazky na poskytnutie služby, predmetom ktorej bude vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle týchto podmienok, pričom sa primerane použije § 81 písm. h) a § 82 ZVO Súťažné podmienky spolu s prílohami sú sprístupnené na profile vyhlasovateľa (mesto Trenčín) na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie v profile verejného obstarávateľa  a na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33667/summary.

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania, stane sa základným podkladom na dodanie kompletnej projektovej dokumentácie a na vykonávanie spolupráce pri uskutočňovaní a kolaudácii stavby a následne umožní zadať nadväzujúcu zákazku.

Predmet nadväzujúcej zákazky je:
a) dopracovanie súťažného návrhu do formy architektonickej štúdie, ktorej predmetom bude riešenie rekonštrukcie a prestavby, resp. nahradenie pôvodného kultúrno-kreatívneho centra,
b) vypracovanie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia,
c) vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby,
d) spolupráca pri uskutočňovaní stavby a kolaudácii.

Súťažné podmienky spolu s prílohami sú sprístupnené na profile vyhlasovateľa (Mesto Trenčín) na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie v profile verejného obstarávateľa  a na stránke https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33667/summary.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!