Vyhlásenie grantového kola

12. 3. 2007

          V súlade so Všeobecno-záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 2/2004  „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín“  Mesto Trenčín vyhlásilo 1. kolo poskytovania dotácií na aktivity v oblasti životného prostredia.


          Dotáciu môžu získať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území mesta. Dotácie môžu byť poskytnuté na projekty, ktorých cieľom sú:


a) zlepšovanie životného prostredia v meste Trenčín (cyklistické trasy, karanténna stanica a pod.),


b) ochrana prírody a zachovania prírodného prostredia v meste Trenčín (náučné chodníky, ochrana zelene, údržba kyseliek, tvorba malých kompostovísk a pod.),


c) aktivity v oblasti skrášľovania životného prostredia (výsadba zelene, čistenie vodných tokov a pod.),


d) vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia, ktoré sa uskutočňujú formou environmentálnej výchovy v predškolských a školských zariadeniach (súťaže, školenia, letné environmentálne tábory a pod.), ale aj pre verejnosť (propagácia, výstavy, akcie poriadané ku Dňu Zeme, Dňu vody, Ekoporadňa a pod.),


e) aktivity k zvýšeniu zdravotného povedomia, upevňovania zdravia a zdravého životného štýlu (Zdravá škola, Zdravá škôlka a pod.).


          Tlačivo – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Mesta Trenčín na aktivity v oblasti životného prostredia záujemcovia nájdu na webovej stránke mesta – www.trencin.sk. Rovnako sa tam nachádza aj úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2004 a jeho príloha č. 4 Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín na aktivity v oblasti životného prostredia.    Žiadosti o dotáciu treba doručiť na Mestský úrad, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín.


          Uzávierka prijímania žiadostí je 30. marca 2007.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!