Vydanie stavebného povolenia na nový železničný most má zelenú

15. 10. 2010

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD) zvolal na 7.októbra 2010 stavebné konanie k vydaniu povolenia na výstavbu nového  železničného mosta v Trenčíne.  Išlo o druhé konanie za to, ktoré bolo zmarené v letných mesiacoch. Žiaden účastník konania a ani dotknutý orgán nevyjadril námietku, ktorá by bránila jeho vydaniu.


Po vydaní stavebného povolenia sa k nemu ešte budú môcť účastníci vyjadriť a vzniesť prípadné námietky do 15 dní. Mesto Trenčín v procese stavebného konania zastupovala vedúca Útvaru architektúry a územného plánovania MsÚ Adriana Mlynčeková: „Mesto Trenčín nemalo námietky k vydaniu stavebného povolenia na ucelenú časť stavby 30 Zlatovce, stavby modernizácie železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov, za podmienky dodržania záväzných stanovísk mesta vydaných v tomto procese, ako aj všetkých ďalších písomností a dohôd.“


Výstavba mosta by mala trvať dva roky. Nový železničný most by mal byť podľa zástupcu generálneho projektanta Jána Špánika z technického aj vizuálneho hľadiska unikátny. „Most bude oveľa krajší a prispeje k zvýšenej úrovni mesta, hlavne bude odstránený hluk, ktorý je v meste Trenčín,“ tvrdí Špánik. Dĺžka mosta bude 360 metrov, skladať sa bude zo siedmych pilierov. S jeho výstavbou sa začne zo strany od mesta Trenčín.


Modernizácia železničnej trate v Trenčíne má vyrovnať prílišné zaoblenie trate v meste a umožniť dosiahnutie rýchlosti 160 km za hodinu. Projekt počíta s výstavbou nového železničného mosta, novej stanice a vybudovaním niekoľkých mimoúrovňových križovaní. Projekt modernizácie železničnej trate financuje Európska únia z kohéznych fondov do výšky 85 % celkových nákladov, zvyšok doplatí štát.


Modernizáciou železničnej trate sa okrem iného zníži zaťaženie okolia hlukom z prejazdu vlakov cez most nad rieku Váh. Výstavbou nového mostu sa  vytvoria predpoklady na splavnenie Váhu. Výstavbou nového železničného mosta cez Váh bude tiež možné zapojiť starý železničný most do dopravného organizmu mesta a jeho obchodno-spoločenského využitia.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!