Vybrané domácnosti navštívia opytovatelia

22. 4. 2012

V období od 23. apríla do 31. mája 2012 budú zamestnanci Štatistického úradu SR zisťovať údaje o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov.


Zisťovanie sa bude uskutočňovať v 4 500 náhodne vybraných domácnostiach Slovenskej republiky. V Trenčianskom kraji je vybraných 501 domácností v 33 obciach kraja, v Trenčíne pôjde o 75 domácností. Ako informoval riaditeľ pracoviska ŠÚ v Trenčíne Pavol Arpáš, cieľom zisťovania bude získať informácie o prístupe domácností k vybraným informačným a komunikačným technológiám (počítače, druh pripojenia k internetu), využívaní osobných počítačov a internetu, nákupe a predaji cez internet a počítačovej zručnosti.


Údaje budú zisťovať odborne vyškolení opytovatelia – zamestnanci Štatistického úradu SR, resp. externí spolupracovníci ŠÚ SR, ktorí sú pred vstupom do domácnosti povinní preukázať sa poverením vydaným ŠÚ SR a občianskym preukazom. Výsledky zisťovania budú využité na posúdenie vývoja úrovne používania informačných a komunikačných technológií na Slovensku, pre potreby Európskeho štatistického systému, medzinárodných organizácií a pre externých používateľov štatistických informácií. Ochranu dôverných údajov pri tomto zisťovaní a pri spracovaní výsledkov upravuje Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Všetky osoby, ktoré sa zúčastnia zberu a spracovania údajov, sú viazané mlčanlivosťou. S vyplnenými dotazníkmi sa zaobchádza tak, aby nebolo možné domácnosť, ani jednotlivé osoby akokoľvek identifikovať.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!