Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku materskej školy

20. 5. 2022

Mesto Trenčín v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) Materskej školy, M. Turkovej 5, Trenčín, s predpokladaným termínom nástupu od 1. 9. 2022.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – najmenej úplné stredné odborné vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca,
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • občianska bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

Zoznam dokladov, ktoré je treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník,
 • úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania (v prípade dosiahnutého vysokoškolského vzdelania druhého stupňa priložiť aj štátnicové vysvedčenie),
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy v písomnej forme (v rozsahu maximálne 4 strany),
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa materskej školy,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto podania žiadosti:

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Trenčín – útvar školstva, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín,
 • termín podania do 6. 6. 2022 do 14.00 hod.,
 • obálku označte heslom: „Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy, M. Turkovej 5, Trenčín – neotvárať!“

Termín a miesto výberového konania:

 • uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, budú písomne pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!