Výberové konanie na riaditeľa MŠ Švermova

25. 5. 2015

Mesto Trenčín v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Švermova 24, Trenčín.


Kvalifikačné predpoklady:


–   získanie profesijných kompetencií podľa § 7 a 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


–   minimálne 5 rokov pedagogickej praxe


Ďalšie požiadavky a kritériá:


–     bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z.


–     zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.


–     ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.


–     znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť


Požadované doklady uchádzačov:


–     písomná prihláška do výberového konania


–     profesijný štruktúrovaný životopis


–     potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe


–     overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania podľa § 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. aj doklad o jeho ukončení


–     návrh koncepcie rozvoja materskej školy


–     výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace


–     písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania


–     čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti


–     lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti


Uzávierka prihlášok: do 5. 6. 2015


Prihlášky posielajte na adresu: Mestský úrad Trenčín – útvar školstva, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín.


Obálku označte „Výberové konanie, názov a sídlo príslušnej materskej školy.“

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!