Vrecia z centrálnej mestskej zóny sa vyvážajú raz denne

17. 1. 2018

Zmena vo frekvencii vývozu odpadu platí od 1. januára do 31. marca 2018. Vrecia s odpadom treba vykladať medzi 8.00 a 9.00 hodinou. Ich odvoz bude zabezpečený do 10.00 hod.


V ostatnom období roka, teda od 1. apríla do 31. decembra býva odvoz zabezpečovaný dva razy denne.


Do centrálnej mestskej zóny patria: Mierové námestie, Štúrovo námestie, ulice Farská, Matúšova, Marca Aurélia, Sládkovičova, Vajanského, časť Hviezdoslavovej ulice, Palackého, Hasičská, Hviezdová ul., Vojtecha Zamarovského, Jaselská, Rozmarínova a Mariánske námestie. Ide o miesta, kde nie je možné prideliť nádobu na zber zmesového komunálneho odpadu.


Zber zmesového komunálneho odpadu je v centrálnej mestskej zóne pre fyzické osoby – podnikateľov (FOP) a právnické osoby (PO) zabezpečovaný vrecovým systémom, pričom ide o čierne 100-litrové vrecia označené logom „MARIUS PEDERSEN“.


Vrecia je potrebné si vyzdvihnúť v príslušnom kalendárnom roku, inak nárok zaniká. FOP a PO sú povinné si vyčerpať prednostne nárok na počet vriec, ktorý im vznikol v zmysle prihlásenia sa k poplatku za komunálny odpad (KO) a drobný stavebný odpad (DSO).

V prípade, že potrebujú ešte ďalšie vrecia, môžu si ich zakúpiť podľa potreby v Klientskom centre MsÚ alebo požiadať o zmenu v prihlásení k poplatku za KO a DSO.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!