Voľby prísediacich Okresného súdu v Trenčíne

20. 11. 2017

Na základe požiadavky Okresného súdu v Trenčíne Mesto Trenčín hľadá vhodných kandidátov na obsadenie miest prísediacich sudcov z radov občanov (tzv. prísediacich) pre tento súd. Prísediaci  Okresného súdu v Trenčíne  budú schvaľovaní  na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne (dňa 13. 12. 2017).


Predpoklady na voľbu za prísediaceho:


Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:


a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,


b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,


c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,


d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,


e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.


Predpoklady na voľbu prísediaceho a podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho.


 


Základné informácie:


Prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov (na obdobie r.2018-2022). Funkcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto obdobia do právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dokončenie veci, v ktorej je prísediacim.


Prísediacich navrhuje primátor mesta a volí ich mestské zastupiteľstvo z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode tohto súdu.
Prísediaci sa zúčastňuje na rozhodovaní senátu na súde. Sudcovia a prísediaci sú si pri rozhodovaní rovní.


 


Podmienky výkonu funkcie:


Prísediacim, ktorí sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, patrí počas výkonu funkcie prísediaceho alebo plnenia iných povinností spojených s touto funkciou náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku. Prísediacim, ktorí nie sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, patrí počas výkonu funkcie prísediaceho alebo plnenia iných povinností spojených s touto funkciou náhrada.


Prísediaci majú tiež nárok na náhradu hotových výdavkov, ktoré vzniknú výkonom funkcie prísediaceho alebo iných povinností spojených s touto funkciou a patrí im za každý deň pojednávania paušálna náhrada za výkon ich funkcie. Za výkon funkcie prísediaceho sa považuje aj jeho účasť na odbornom vzdelávaní prísediacich.


Prísediaci môže vykonávať funkciu najviac 12 pracovných dní v kalendárnom roku, ak vyšší počet dní na výkon funkcie nevyžaduje charakter veci, na ktorej prejednanie bol rozvrhom práce pridelený.


 


Vážení občania, ak máte záujem vykonávať funkciu prísediaceho a spĺňate potrebné predpoklady, ozvite sa do 29.11.2017 na telefónnom čísle 032/6504 244 alebo mailom na: iveta.plesova@trencin.sk. Ďakujeme.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!