Voľby do orgánov samosprávy obcí sa blížia

8. 10. 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím určil, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018. Voliči si v meste Trenčín budú v tento deň voliť poslancov mestského zastupiteľstva a primátora mesta od 7.00 do 22.00 hodiny. 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 4. 7. 2018 určilo, že bude mať v nasledujúcom volebnom období 25 poslancov, ktorí sa budú voliť v 4 volebných obvodoch.

Volebný obvod Mestské časti Počet poslancov
1. VMČ STRED
MČ STRED, DOLNÉ MESTO, DLHÉ HONY, NOVINY, BISKUPICE
6
2. VMČ JUH
MČ JUH I., II., III.,
7
3. VMČ SEVER
MČ SIHOŤ I–IV, OPATOVÁ, POD SOKOLICE, KUBRÁ, KUBRICA
7
4. VMČ ZÁPAD
MČ ZÁMOSTIE, ZLATOVCE, ISTEBNÍK, ORECHOVÉ, ZÁBLATIE
5

Zoznamy kandidátov

Informovanie voličov

Mesto Trenčín v súlade s účinnou právnou úpravou najneskôr do 16. 10. 2018 (t. j. najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb) doručí do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Toto oznámenie už nedostáva menovite každý volič. Na oznámení, ktoré si voliči nájdu v poštových schránkach, je uvedená len adresa bez mena a priezviska voliča. Doručuje sa len jedno oznámenie do každej domácnosti, teda do rodinného domu alebo bytu.

Hlasovacie preukazy nebudú

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce (občan Slovenskej republiky a cudzinec), ktorý  má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Upozorňujeme voličov, že hlasovacie preukazy sa pri voľbách do orgánov samosprávy obcí nevydávajú.

Zmeny v troch okrskoch

Na riadne organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí primátor  mesta Trenčín určil volebné okrsky a volebné miestnosti. V  našom meste je vytvorených 50 volebných okrskov. Zmeny nastali vo volebných miestnostiach v 3 okrskoch. V okrsku č. 2 sa volebná miestnosť bude nachádzať v Základnej škole na ulici 1. mája 168/7 (v predchádzajúcich voľbách bol tento okrsok umiestnený v Gymnáziu Ľ. Štúra). V okrskoch č. 47 a 48 bude volebná miestnosť v budove Trenčianskych vodární a kanalizácií, a .s. (TVK) na Kožušníckej 72/4 (v predchádzajúcich voľbách bol tento okrsok umiestnený v Gymnáziu FUTURUM).

Podrobné vymedzenie území volebných okrskov a volebných miestností bude zverejnené aj v nasledujúcom vydaní mestských novín INFO, ktoré vyjde 31. októbra.

Voľbám je venovaná aj samostatná stránka v sekcii Samospráva > Voľby

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!